Presentia thumbnail view within work area

Presentia thumbnail view within work area